Polizia-laguntzailearen lanpostua betetzeko aldi baterako kontratazioa

2020-12-18
Enplegu publikoa

Deialdiaren xedea eta arau orokorrak

Deialdi honen xedea da polizia-laguntzailearen lanpostua betetzeko aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda eratzea, Atarrabiako Udalean sortzen diren aldi baterako beharrei erantzuteko.

Izangaien zerrenda horrek indargabetu eta indarrik gabe utziko du deialdiaren xede den lanposturako dagoen aldi baterako kontrataziorako izangaien beste edozein zerrenda.

Deialdi hau Nafarroako Administrazio Publikoetan Sartzeko Erregelamendua onartzen duen ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 42.2 artikuluan aldi baterako langileak hautatzeari buruz eta gainerako arau aplikagarrietan gaiari buruz xedatutakoari jarraikiz egingo da.

Udaltzaingoko laguntzailearen lanpostuak zeregin hauek ditu:

Ondasun, zerbitzu eta instalazio eta bulego ofizialen zaintza eta zaintza,
Bide-trafikoa zirkulazio-arauen arabera antolatzea.
Udaltzaingoetako langileei laguntzea eta laguntzea, herritarren segurtasunerako, babes zibilerako eta herritarrei laguntzeko eginkizunetan.
Administrazio-arauak betetzen laguntzea eta laguntzea
Oro har, dagokion udaltzaingoari laguntzea, haren zuzendaritzapean jardunez.

Soldata: Nafarroako administrazio publikoetako langileentzat ezarritako d mailari dagokion hasierako soldata gehi Udaleko plantilla organikoan ezarritako osagarriak (26.000 €gordin urtean, lanaldi osoko kontratuetan gutxi gorabehera).

Hizkuntza-eskakizuna: merezimendu gisa baloratuko da hizkuntzen Europako erreferentzia-esparru bateratuan ezarritako C1 mailako euskara jakitea.

Izangaien betekizunak

Nafarroako Segurtasun eta Larrialdietarako Eskolatik Udaltzaingoko Laguntzaile izateko gaikuntza lortu izana, horretarako emana.
Eskola-graduatuaren titulua, lehen mailako lanbide-heziketaren titulua edo baliokidea izatea.
B motako gidabaimena izatea.
Esleitutako eginkizunak betetzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.
Funtzio publikoak betetzeko ezgaituta edo etenda ez egotea eta administrazio publiko baten zerbitzutik bananduta ez egotea

Eskabideak onartzea

Prozesuan parte hartu nahi duten pertsonek eskabidea aurkeztu beharko dute Atarrabiako Udaleko Erregistro Orokorrean, aurrez aurre edo egoitza elektronikoaren bidez, 2021eko urtarrilaren 8ko 14: 30ak baino lehen, I. eranskineko ereduaren arabera, eta honako hauek erantsi beharko zaizkio:

-Nortasun Agiri Nazionalaren edo nortasuna egiaztatzen duen agiri ofizial baliokidearen fotokopia.
-Udaltzaingoko laguntzailearen gaikuntzaren fotokopia, Nafarroako Segurtasun eta Larrialdietarako Eskolak emana.
-Deialdian eskatutako titulu akademikoaren fotokopia.
-Euskara badakiela egiaztatzen duen titulazioaren fotokopia, hau da, Hizkuntza Eskola Ofizial batek emandako Gaitasun Agiria edo ofizialki baliokidetzat onartutako titulazio bat.

Titulazio hori ez duten pertsonek hizkuntza-maila zehazten duen proba bat gainditu dutela egiaztatu ahal izango dute, Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen 103/2017 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera. Interesdunek proba hori eskatu beharko dute parte hartzeko eskabidea aurkezten dutenean (I. eranskina).

Eskabideak aurkezteko epea ezin izango da luzatu. Behin hori amaituta, Atarrabiako Udaleko alkate-udalburuak ebazpena emango du onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzeko.

Baztertutako izangaiek erreklamazioak egin ahal izango dituzte behin-behineko zerrendak argitaratu eta hurrengo hiru egun baliodunetan, eta, hala badagokio, akatsak zuzendu.

Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta horiek ebatzi ondoren, alkateak ebazpena emango du, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartzeko. Baztertutako hautagairik ez badago, behin betiko zerrenda onartuko da zuzenean. Zerrenda horretan hautagaien izen-abizenak jasoko dira, eta baztertuen kasuan, baztertzeko arrazoia ere bai.

Deialdiaren epaimahaia

Deialdia ebazteko epaimahaia honako hauek osatuko dute:

Antolaketa eta Funtzionamenduko Informazio Batzordeko alkatea
Giza Baliabideen zuzendaria
Atarrabiako Udaltzaingoaren burua
Udaleko idazkaria
Langileen ordezkari bat

Epaimahaia probak hasi baino lehen eratuko da, ezin izango da eratu, ez eta jardun ere, gutxienez kideen gehiengo osoa bertaratu gabe, eta gehiengoz ebatziko ditu oinarri hauen interpretazioari eta aplikazioari buruz sor daitezkeen arazo guztiak.

Epaimahaiak aholkulari espezialistak sartu ahal izango ditu proba guztietarako edo batzuetarako. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoak gauzatzera mugatuko dira, eta horietan soilik oinarrituta lagunduko diote epaimahaiari.

Hautaketa-prozesua

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpenean bertan zehaztuko da probak non, noiz eta zer ordutan hasiko diren. Gainerako probak egiteko iragarkiak gutxienez 48 ordu lehenago argitaratuko dira.

Hautaketa-prozesuak oposizio-fase bat eta lehiaketa-fase bat izango ditu.

Oposizio-fasean, ezagutza tekniko eta juridiko orokorrei buruzko proba egingo da. Proba honen gehieneko puntuazioa 50 puntukoa izango da, eta puntuazio horren erdia (25 puntu) lortu dutenek gaindituko dute proba.

Lehiaketa-fasean, euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratuko da, eta 7,5 puntu lortuko dituzte, gehienez, hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako C1 maila egiaztatzen dutenek.

Epaimahaiak zehazten duen hurrenkeran egingo dira probak, eta egun batean edo gehiagotan egin ahal izango dira. Deialdi bakarra egingo da, eta izangaiek NANa aurkeztu beharko dute, behar bezala egiaztatzeko. Edozein arrazoirengatik, iragarritako egun, ordu eta lekuetan aurkezten ez direnak baztertuko dira.

Proba bakoitzaren kalifikazioa amaitutakoan, epaimahaiak puntuazioak argitaratuko ditu eta 3 egun balioduneko epea irekiko du emaitzei buruzko alegazioak egiteko.

Deialdiaren garapenari buruzko iragarki eta argitalpen guztiak udaletxeko iragarki-oholean eta udalaren webgunean (www.villava.es) argitaratuko dira.

Azken ariketaren kalifikazioa amaitutakoan, epaimahaiak puntuazio-ordenaren arabera gainditutako pertsonen zerrenda argitaratuko du, lehiaketa- eta oposizio-faseetan izangai bakoitzak lortutako kalifikazioak batuz, eta alkateari helaraziko dio, hautaketa-prozesuaren espediente osoarekin batera.

Atarrabiako Udaleko alkate lehendakariak aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda hauek osatuko ditu.

Gainditutako hautagaien zerrenda
Gainditu ez duten hautagaien zerrenda

Izangaien deialdia Atarrabiako Udalak 2016ko ekainaren 28an onartutako eta www.villava.es udal-webgunean argitaratutako “aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak kudeatzeko arauetan” aurreikusitakoaren arabera egingo da.