Deialdia, Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikorako kirol-koordinatzaile lanpostua aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda eratzeko

2022-09-12
Enplegu publikoa

Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoaren Administrazio Kontseiluak 2022ko uztailaren 28an hartutako erabakiaren bidez, Atarrabiako Udalaren kirol-instalazioak kudeatzen dituen Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikorako kirol-koordinatzaile lanpostua aldi baterako kontratatzeko hautagaien zerrenda eratzeko deialdia onartu da.


Arau orokorrak


1. Deialdia iragartzen da kirol-koordinatzailearen lanpostua aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda eratzeko.
2. Aurreikusitako probak gainditzen dituztenak Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikorako kirol-koordinatzailearen lanpostuan sor daitezkeen beharrak aldi baterako betetzeko izangaien zerrenda batean sartuko dira, Atarrabiako Udaleko kirol-instalazioen kudeatzailea baita.
3. Bete beharreko lanak eta eginkizunak deialdiaren kategoriari eta Funtzioen Eskuliburuan jasotako kirol-koordinatzailearen lanpostuaren zereginei egokituko zaizkie, eta lan-erregimena lanaldi osokoa izango da.
4. Deialdi honen babesean eratutako zerrenda gehienez bost urtez egongo da indarrean. Hala ere, deialdi bat baino gehiago egin behar izanez gero, onartutakoen zerrendek ondoriorik gabe utziko dituzte aurrekoak.
5. Lan-ordutegia aukeratu den lanposturako ezarritakoa izango da, betiere zerbitzuaren beharren arabera egokituta, eta zerbitzuak aldatu ahal izango du.
6. Kirol-koordinatzailearen lanpostuak Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoaren hitzarmen kolektiboan ezarritako 2. taldeko ordainsariak izango ditu, bai eta onartzen diren osagarriak eta/edo, halakorik ezean, plantilla organikoan ezarritakoak ere (urtean 27.000 euro gordin inguru).


Izangaiek bete beharreko baldintzak


Hautaprobetan onartua izateko, izangaiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitzen den unean:
1. Espainiarra edo Europar Batasuneko estatu kide bateko herritarra izatea, edo Europako Erkidegoak izenpetu eta berretsitako nazioarteko itunen aplikazio-eremuaren barruko estatu bateko herritarra izatea.
Langileen zirkulazio askea aplikatzen den Espainian. Era berean, parte hartu ahal izango dute espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako edo aipatutako nazioarteko itunen eraginpeko estatuetako herritarren ezkontideek, betiere zuzenbidez bananduta ez badaude, bai eta haien ondorengoek eta ezkontidearen ondorengoek ere, betiere zuzenbidez bananduta ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak izanik beren kontura bizi badira.
2. 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretirorako ezarritako adina ez gainditzea.
3. Titulazioren bat izatea, edo eskuratzeko moduan egotea eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean: jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua, Gorputz Hezkuntzako Lizentziatura eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatura. Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen kredentziala eduki beharko da.
4. Dagozkion eginkizunak betetzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.
5. Eginkizun publikoak betetzeko desgaituta edo etenda ez egotea, eta edozein administrazio publikoren zerbitzutik bereizita ez egotea, ezta diziplinazko kaleratzerik ere.


Prozedura

 

Deialdiaren testu osoa eta deialdiaren garapenari buruzko iragarki eta argitalpen guztiak udaletxeko iragarki-oholean eta www.villava.es udal-webgunean argitaratuko dira.
Eskaerak
Hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskaerak Atarrabiako Udaleko herritarren arretarako bulegoan aurkeztu beharko dira (Kale Nagusia, 22, 31610 Atarrabia, Nafarroa), 2022ko abuztuaren 11ko 14: 30ak baino lehen.
Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
1. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia
2. Deialdian parte hartzeko eskubidea ematen duen titulazio akademikoaren fotokopia konpultsatua
3. Puntuagarria izan daitekeen prestakuntza espezifiko erlazionatuaren titulazioen fotokopia konpultsatua.
4. Lanbide-esperientzia justifikatzeko, erakunde kontratatzailearen ziurtagiria eta Gizarte Segurantzako kotizazio-ziurtagiria aurkeztu beharko dira. Erakunde kontratatzailearen ziurtagirietan honako hauek jaso beharko dira: lanbide-kategoria, lanpostuaren izena, lanaldi mota (lanaldi partzialen kasuan, ehunekoa edo ordu-kopurua adierazita) eta lan egindako aldiaren hasiera- eta amaiera-data zehatzak.
Epaimahai kalifikatzailea
Deialdia ebazteko epaimahaia honako hauek osatuko dute:
1. Lehendakaria: Mikel Oteiza Iza jauna, 2015eko Kirol Martiket Elkarteko presidentea (Kirol zinegotziak jardungo du haren ordez)
2. Idazkaria: Fco jauna. Javier Gil Izco, Atarrabiako Udaleko idazkaria (udal kontu-hartzailea izango da ordezkoa)
3. Bokala: Concepción Gonzalo Arriola andrea, Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoko langileen ordezkaria (beste ordezkari sindikala izango da ordezkoa)
4. Batzordekidea: Javier F. Asiain jauna, Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoko kudeatzailea (enpresa publikoko administrariaren ordezkoa izango da)
5. Batzordekidea: Eduardo Moler Mancho jauna, Atarrabiako Udaleko Giza Baliabideen zuzendaria (alkateordeak ordezkatuko du)
Aholkulari espezialistak sartu ahal izango dira proba guztietarako edo batzuetarako. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan aritzera mugatuko dira.
Hautaketa-prozesuaren garapena eta balorazioa
Hautaketa-prozesuak lehiaketa-fase bat eta oposizio-fase bat izango ditu:
Lehiaketa fasea
Gehienezko puntuazioa 40 puntu izango da, honela banatuta:
1. Graduondoko titulazioak, gehienez 5 puntu. Kirol-kudeaketarekin edo entrenamenduarekin lotutako graduondokoak soilik hartuko dira kontuan, gutxienez 60 ECTS dituztenak. Titulu ofizial bakoitzeko 2,25 puntu emango dira, eta titulu bakoitzeko 1,25 puntu.
2. Euskara, gehienez 5 puntu. Irizpide honen arabera baloratuko dira: A1 (puntu 1), A2 (2 puntu), B1 (3 puntu), B2 (4 puntu) eta C1 (5 puntu).
3. Sorosle-titulua, gehienez ere 5 puntu. 2,5 puntu emango dira titulazioa izateagatik, eta 2,5 puntu, gainera, profesionaltasun-ziurtagiria izateagatik. Ez dira kontuan hartuko Nafarroan lan egiteko osasungintzak onartzen ez dituen titulazioak, urriaren 24ko 86/2018 Foru Dekretuari dagokionez.
4. Lanpostuaren berezko eginkizunekin lotutako esperientzia, gehienez ere 25 puntu:
• Kirol-jardueren koordinatzaile edo kirol-instalazioen kudeatzaile gisa izandako esperientzia: 5 puntu lan egindako urte bakoitzeko.
• Kirol-jardueren monitore gisa izandako esperientzia: puntu 1 lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 5 puntu.
Oposizio-aldia
Gehienezko puntuazioa 60 puntu izango da, honela banatuta:
1. Lehenengo proba. Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duen kasu praktiko bat idatziz garatzea izango da. Gehienezko puntuazioa 40 puntukoa izango da.
2. Bigarren proba. Lehenengo probako ariketa ahoz defendatzea izango da, tribunako galderetan oinarrituta.
Hautaketa-prozesua amaitutakoan, izangaien zerrenda argitaratuko da, lortutako puntuazioaren arabera, lehiaketa- eta oposizio-faseetan izangai bakoitzak lortutako kalifikazioak batuz.
Justifikaziorik gabe lana onartzen ez duten izangaiek zerrendari uko egiten diotela ulertuko da, eta zerrendatik kanpo geratuko dira automatikoki.